Report Trend Micro: WannaCry spôsobil škody za vyše 4 miliardy dolárov

Spoločnosť Trend Micro, celosvetový líder v oblasti bezpečnostných riešení, nedávno vydala svoj pravidelný Polročný bezpečnostný report: Cena za útok. Ten ukazuje na konkrétne hrozby z prvej polovice roka 2017, které naďalej narúšajú a znepríjemňujú IT plánovanie. Podniky čelia zvyšujúcemu sa počtu útokov ransomware, útokom prostredníctvom firemných e-mailov (Business email compromise – BEC), útokom s využitím Internet of Things (IoT), a najnovšie zápasia ešte aj s hrozbou kybernetickej propagandy.

Najvyšší manažment firiem stále nie je dostatočne pripravený na GDPR

Firmy z celého sveta by sa mali dôkladne pripravovať na všeobecné nariadenie Európskej únie o ochrane osobných údajov alebo GDPR, ktoré vstúpi do platnosti už 25. mája 2018. Najnovší prieskum spoločnosti Trend Micro, celosvetového lídra v oblasti bezpečnostných softwarových riešení, však ukázal, že najvyšší manažment nevenuje GDPR náležitú pozornosť a výsledkom tak je neopodstatnená viera v súlad s týmto novým nariadením.

Ericsson spustil hlasové volania zo zariadení nositeľnej elektroniky

Spoločnosť Ericsson spustila novú funkciu siete pre hlasové hovory, založenú na technológii Voice over LTE (VoLTE), aby umožnila používanie jedného mobilného telefónneho čísla pre viaceré zariadenia využívajúce SIM-kartu (Multi-SIM), ako je napríklad nositeľná elektronika. S týmto riešením môžu operátori poskytovať hlasové služby s rovnakým číslom mobilného telefónu ako smartphone aj na zariadeniach nositeľnej elektroniky. Služba je nasadená v sieťach viac ako 10 operátorov s podporou VoLTE v Európe, Severnej Amerike a Tichomorí. Spoločnosť Ericsson (NASDAQ: ERIC) spustila novú funkciu siete, aby umožnila systém Multi-SIM pre hlasové volania a nasadila ju v sieťach viac ako 10 operátorov.

Inteligentné inovácie

Intelligent Innovation

Abstrakt: Inovácie v súčasnosti zohrávajú dôležitú úlohy na úrovni podniku, trhu ale aj spotrebiteľov. Neustále na trhu sa objavujú nové typy inovácií, medzi ktoré patria aj inteligentné inovácie, ktorým sa doteraz nevenovala obzvlášť veľká pozornosť a preto sa v tomto príspevku venujeme práve vnímaniu inteligentných inovácií slovenskými spotrebiteľmi. Sledujeme ich z pohľadu troch oblastí, vnímania pojmu inteligentné inovácie, vnímania oblastí ich využitia a uprednostňovania kúpy inteligentných inovácií pred inými.

Prínosy koučovania v manažmente z hľadiska rozvoja manažéra

Benefits of Coaching in Management in terms of Manager's Advancement*

Abstrakt:  Koučovanie sa považuje za dôležitú súčasť rozvoja ľudských zdrojov a využíva sa aj ako nástroj na zvýšenie ich výkonnosti a kvality. Môže sa využívať taktiež ako spôsob pre vedenie ľudí, čo umožňuje dlhodobú spoluprácu tak, aby zamestnanci boli motivovaní a rozvíjal sa ich potenciál. Príspevok sa zaoberá posudzovaním prínosov koučovania v každodennej práci manažéra v oblastiach: všeobecné prínosy koučovania, prínosy v osobnostnom a profesijnom rozvoji.

Komparácia rodových rozdielov v úrovni motívu výkonu a v úrovni sociálnej inteligencie vzhľadom na pracovné zaradenie zamestnanca

Analysis of need for achievement in selected areas of work

Abstrakt: Predkladaný príspevok je zameraný na objasnenie vzťahu vybraných faktorov k práci a úrovni motívu výkonu zamestnancov. Na základe  teoretických poznatkov charakterizujeme jednotlivé pojmy týkajúce sa výkonu, motivácie, spolupráce a zdôvodňujeme ich význam a vplyv na pracovné aktivity zamestnanca. Príspevok objasňuje proces spolupráce, rozoberá motívu výkonu a výkonovú motiváciu a zameriava sa na komparáciu rodových rozdielov vzhľadom na pracovné zaradenie zamestnancov.

Vzdelávanie v organizáciách ako výzva vedomostnej spoločnosti

Education in organizations as a challenge of the knowledge society

Abstrakt: Vzdelanosť patrí dnes k základným požiadavkám našej modernej rozvíjajúcej sa spoločnosti. Jeho cieľom je najmä osobnostný rast a rozvoj, formovanie človeka k sebauvedomeniu. Vzdelávanie v tom najvšeobecnejšom zmysle predstavuje získavanie a rozvíjanie znalostí, zručností, vedomostí a osobných vlastností, ktoré umožňujú každému človeku fungovať v spoločnosti.

Manipulácia v reklame ako faktor nákupného správania spotrebiteľa

Manipulation in advertising as a factor in consumer buying behavior

Abstrakt: Cieľom príspevku je preskúmanie problematiky manipulácie, ktorá sa vyskytuje v reklame a ovplyvňuje tak nákupné správanie spotrebiteľa. Príspevok sústreďuje pozornosť na definíciu základných pojmov, ktoré sa týkajú manipulácie a nákupného správania, na základe pôsobenia reklamy.